Nothing is Impossible

ЗА ПРОГРАМАТА

Магистратура Реклама, Иновативен маркетинг и Бранд мениджмънт

покрива целия цикъл на създаване на един бранд и неговия живот. Учебният план и последователността на предметите са разработени така, че да следват логичното развитие на бранда, като всеки следващ надгражда знанията и разбиранията ти за процесите в маркетинга. Програмата започва с учебни предмети, свързани с анализ на потребителите и средата, следват лекции, свързани с иновации и разработване на продукт, създаване на бранд, стратегическо и творческо мислене, а на финала фокусът е върху стратегии за комуникация. Тази магистратура е създадена от практици с дългогодишен и интензивен опит в маркетинга и комуникациите в партньорство с доказали се преподаватели от Университета по финанси, бизнес и предприемачество ВУЗФ. Целта е да получиш не само знания за маркетинга, а и да развиеш професионални умения, които са особено важни за професионалната ти реализация.

Предимства:

 • Изучава се целият процес на създаването на бранд от установяването на потребителската нужда, през идеята за продукта, до лансиращата го комуникация.
 • Последователност и натрупване на знания, внимателно подбрани теми с подчертана практическа връзка между тях.
 • Лекторите са професионалисти, работещи в сферата на рекламата и маркетинга.
 • Развиваш умения чрез нов подход при преподаването – учебния процес се реализира чрез реални казуси и практически задачи.
 • По време на магистратурата студентите работят в екип, като по този начин обменят идеи, мнения и професионален опит.
 • Програмата включва гост-лектори от България и чужбина.
 • Много Saatchi & Saatchi вдъхновение.

I-ВИ СЕМЕСТЪР

Милин Джалалиев, Saatchi & Saatchi, Managing Partner
Цветелина Гелемерова, Saatchi & Saatchi, Account LeaderВсички усилия, които маркетолози и рекламни специалисти полагат, имат една основна цел – да достигнат до ума и сърцето на потребителя. Съвременните течения насърчават да насочваме комуникацията на марките все повече към хората и да говорим с тях отблизо. Това изисква да се вглеждаме в особеностите на потрeбителя като човешко същество – нерационално и непредвидимо. В този курс ще надникнем в света на потребителя, който всекидневно взима стотици микрорешения и ще анализираме как можем да насочим неговия избор именно към нашия продукт или услуга. Подгответе се да опознаете себе си по-добре като цел на маркетинговото влияние. Това ще ви помогне да разберете как да използвате познанията си за хората и тяхното поведение за по-ефективна и насочена комуникация.

Юлиан Добрев, Управител и Директор „Анализи” в агенция за маркетингови консултации и проучвания BluePointДа знаеш, да предвидиш, да имаш различно виждане са част от предимствата на пазара. Това предполага да знаеш повече от конкурентите си за потребителите и тяхното отношение към продуктите. Изследванията дават това познание.Но маркетинговите изследвания за мен отдавна не са сложните таблици, графики в 200 слайда и „бъбриви“ презентации. Предпочитам за тях да говорим като даващи фокусиран и съдържателен отговор на важните въпроси за конкретен бизнес, марка или явление.
Какво, кои, кога, защо, по какъв начин … Стотици въпроси, чиито отговор дават възможност да се види не само цялата „картина“, но и причините за това тя да бъде точно такава.
В настоящия курс няма да успея да ви дам отговор на всички важни въпроси, но за сметка на това ще ви науча да задавате правилите въпроси по правилния начин.

Елина Желева, Design Thinking Coach, Founder designthinking.bg Противно на всеобщото схващане, разработването на един иновативен продукт не изисква гениална мисъл, а педантично познаване на потребителите и желание да се експериментира с различни идеи без страх от провал.Курсът Innovative Product Development се фокусира имено върху тези два аспекта:
- Kак да разбираме по-добре потребителите и да откриваме скрити нужди?
- Kак бързо и лесно да прототипираме и тестваме множество идеи, за да стигнем до новаторска, и в същото време желана от потребителите концепция?
Курсът е базиран на дизайн мисленето – методологията, използвана от най-иновативните компании (Google, Apple) и прогресивни стартъпи (AirBnB, Uber). По време на курса ще преминем през всички стъпки на дизайн мисленето в четири динамични workshop-a:

 • Директно проучване на потребителите, откриване на потребителски нужди & развиване на емпатия
 • Анализ на потребителските нужди & дефиниране на посока на работа
 • Генериране на креативни идеи
 • Прототипиране и тестване на идеи

Темпото по време на курса ще бъде зададено от Елина Желева – Ели. Ели е учила дизайн мислене в двата водещи университета – HPI, Potsdam & Stanford University. Тя е основател на първата агенция за дизайн мислене и клиентски преживявания в България – designthinking.bg. Работила е с големи международни корпорации като ING, VMware и множество стартъпи. Имате въпроси, пишете и на elina@designthinking.bg

Георги Гавазов, Saatchi & Saatchi, Managing Partner Какво е бранд и как можем да създадем успешен бранд? За какво служат брандовете и трябват ли ни изобщо? Колко струват и кой е най-внушителният сред тях?Заедно ще потърсим отговорите на тези и много други въпроси, свързани с брандовете и нашата сложна, постоянно променяща се връзка с тях. Наученото в теоретичната част ще приложим на практика, работейки по реални сценарии и изправяйки се пред реални проблеми и възможности за развитие (или провал) на малки, големи и още по-големи марки.

Гл. ас. д-р Станимир Андонов, ВУЗФБрандът е най-великото изобретение на маркетинга. Кое е първото нещо, което ви идва на ум, когато чуете името или видите логото на MTV? Вероятно музика. Това е така, защото брандът MTV е здраво „стъпил“ в нашето съзнание. Позиционирането е мястото, което брандът заема в нашето съзнание. Позиционирането е основна част от изграждането на всеки бранд. За да бъде успешен един бранд, трябва да има отличително и устойчиво позициониране. В този курс ще разговаряме за:
Какво е значението на бранд позиционирането?
Как да сегментираме пазара и защо?
Как да диференцираме нашия продукт от неговите конкуренти и защо?
Какво е маркетингово късогледство и защо то е опасно за нашия бизнес?
Как да позиционираме и репозиционираме бранд?
Как да изградим ценността на бранда?
Как да измерим ценността на бранда?
Как да изследваме позиционирането на бранда чрез възприятията и предпочитанията на клиентите ни и защо?
Как стратегически да управляваме брандовете на фирмата?

проф. д-р Б. ДуранкевЗапознава студентите със същността на съвременната комуникационна политика и систематизирането й в ИМК; общото и различното в САЩ, Европейския съюз и другите страни; различните маркетингови концепции и тяхното приложение в комуникациите; осъществяването на приложни маркетингови изследвания и анализи за формирането на успешни маркетингови комуникации; стратегическите и тактическите ИМК и разработката на комуникационния микс.
Курсът условно е разделен на две части. Първата част представлява въведение в комуникационната политика: разкриват се съвременните виждания за същността на комуникационната политика и се представя нейният категориен апарат; изясняват се елементите на комуникационната политика и процесът на използването им; изучава се потребителското поведение и факторите на комуникациите, които частично го обуславят; представя се процесът на разработване на цялостна комуникационна стратегия и тактика при изграждането на Интегрираните маркетингови комуникации. Втората част разкрива същността и особеностите на елементите на комуникационната политика. В логическа последователност се изяснява процесът на формиране на връзките с обществеността, рекламата и насърчаването на продажбите.

II-РИ СЕМЕСТЪР

Милин Джалалиев, Saatchi & Saatchi, Managing PartnerКакво е общото между Starbucks, Apple, Coca-Cola, Beauty Shop?Всички те отдавна продават преживяване, а не продукти. Говорят на хора, а не на консуматори. Разчитат на лоялност, а не просто на доверие. Всички те са направили крачката от Брандинг към Емоционален Брандинг.Ще опознаем емоциите, които движат хората и как можем да ги използваме в брандинга, силата на сетивата и как да ги интегрираме в бранда, за да получим истинско преживяване, причините хората да вярват на брандовете и как да спечелим тяхната лоялност.

Петър Кесерджиев, Saatchi & Saatchi, Creative LeaderИзползваме марките, за да им придаваме определена стойност, свързвайки ги с конкретна характеристика, концепция или идея. Успешните брандове са тези, които са успели да се превърнат във важна част от живота ни. Целта на този курс е да разгледа такива брандове, за да намери причините за това и същевременно да проследи процесите, през които се преминава за постигане на тази цел. Курсът ще разгледа съвременните похвати за изграждане на бранд идентичност, като премине последователно през темите за идея, концепция, естетика и графична форма.Творческият процес винаги е бил обект на изследване, но и винаги е бил загадка.
В рекламата нуждата да се систематизира и съответно фокусира този процес става жизненоважна, а това води до търсене на закономерности в изграждането на визуално-вербално произведение и съответно се раждат добри и успешни практики. Курсът има за цел да разгледа такива практики, като преведе курсистите през всички стъпки на създаване на творчески продукт.

Росен Терзиев, Saatchi & Saatchi, Strategic Planner„Половината от бюджета ми за реклама отива на вятъра. Просто не съм сигурен коя половина“ казва един от емблематичните цитати за рекламата. В този курс ще изследваме именно характеристиките на успешната реклама и ще търсим правилния път към вдъхновяването на работещ творчески продукт. Стратегическото планиране е сферата, която осъществява връзката между целите на бизнеса и тези на криейтива – връзка, която е от ключово значение за успеха на една реклама.

Кристина Петрова, Saatchi&Saatchi, Account Leader
Радомир Иванов, Saatchi&Saatchi, Senior CopywriterЩе научите, че добрата рекламна кампания не е просто шум, а добре насочена комуникация. Ще видите кой стои зад създаването й и защо рекламните агенции са едно необикновено място за работа. Ще преминете през всички етапи от творческия бриф до готовия рекламен продукт и ще разберете, че добрите идеи работят, а гениалните преобразяват света.

Георги Гавазов, Saatchi & Saatchi, Managing Partner Защо хората обичат да имат лайкове и да гледат видеа с котета? Тъпо ли е да слагаш хаштагове? Как така фейсбук е безплатен, а Марк Цукърбърг е милиардер? И още много други неща, които няма да успеете да обясните на вашите!Целта на курса е да надзърнем в света на най-новите медии, канали и похвати за комуникация, променили из основи начина, по който функционира човечеството. Ще говорим за причините за успеха на социалните медии и ще изследваме на практика различните начини да ги използваме, за да променим живота си и света около нас.

Ирина Маринова, специалист CRM и Програми за лоялностАко масовата комуникация е среща с непознат, то Customer Relationship Management (CRM) е по-близо до брак по любов. Бракът изисква разбиране, познаване, лоялност и ценене на другата страна във връзката, благодарение на което тя става стабилна, дълготрайна и печеливша.Целта на този предмет е да ви въведе в основите на CRM, да ви запознае с основните инструменти и практики, да очертае новите тенденции в развитието на компаниите и марките базирани на събиране и анализ на потребителски данни, и най-важното – стратегическа употреба на това знание.

Търсим хора с безкрайни идеи, които искат да направят реалност. Хора, носещи промяната и готови да видят света от нова и различна перспектива. Ако си един от тях, ще се радваме да станеш част от Магистратурата.

Виж някои от нашите студенти тук


Етапи на кандидатстване:

етап 1 – Предварителен подбор по документи (01.06-15.10.2016г. или до запълване на местата)

 • Мотивационно есе, с което да ни разкажеш как Магистратурата ще бъде полезна за твоето бъдещо професионално развитие.
 • Колаж, с който да се представиш като нещо повече от скучно CV. Покажи ни както твоя професионален и академичен опит, така и интереси, хобита, странични проекти и всичко, което те прави различен. Може да използваш текст, снимки, илюстрации, рисунки, диаграми… Важното е да събереш всичко на една страница, която да изглежда достатъчно интересно. След това я снимай или направо ни я изпрати в оригинал.

етап 2 – Интервю с кандидатите Избраните студенти ще бъдат поканени на персонално интервю. Целта да се запознаем с вашите умения за комуникиране, творческо и бизнес мислене и потенциал за екипна работа.

етап 3 – Обявяване на финалистите (21.10.2016г.)
След провеждане на интервютата ще бъдат обявени финалистите, които ще станат част от Магистратурата. Общо ще бъдат включени до 25 студента.

05.11.2016г. – Начало на обучението

 

За да кандидатстваш трябва:

 • да имаш диплома за завършено висше образование степен „бакалавър.

 

КАНДИДАТСТВАЙ

Обучението продължава 2 семестъра, кaто лекциите се провеждат събота и неделя в модерната сграда на ВУЗФ. Знанията и опитът, които ще получиш, са безценни, а таксата за един семестър е 950 евро.

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 • 2 семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
 • 3 семестъра (2 редовни и 1 допълнителен) – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен. Допълнителният семестър e комбинация между входящи присъствени занимания, дистанционни онлайн материали и консултации и се провежда паралелно с основните семестри. Цената му е 550 евро.

Всички предмети са с продължителност от 30 часа (лекции и упражнения).


Такса за кандидатстване

 • Кандидатстудентски документи – 10 лв. (от книжарницата на ВУЗФ)
 • Документи, обработка и студентска книжка  – 54 лв.


Финансови облекчения

 • При внасяне на цялата годишна такса в началото на семестъра ще ползваш 3% отстъпка.
 • При разсрочено плащане на семестриалната такса, тя се покрива на три вноски в рамките на семестъра.
 • Можеш да кандидатстваш и за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант.


Документи за записване

 • Документите, които можеш да закупиш от книжарницата на ВУЗФ или изтеглиш от тук.
 • Копие и оригинал на диплома или академична справка, която удостоверява, че студентът ще завърши висша образователна степен в годината на кандидатстване.
 • Документ за заплатена вноска към семестриалната такса.
Очаквайте информация скоро: http://saatchi.vuzf.bg/?p=899